Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående bestemmelser gælder for salg og levering af produkter, materiale- og serviceydelser, for så vidt der ikke er truffet anden skriftlig aftale mellem parterne og er gældende fra 1. januar 2018.

1. Priser og betalingstidspunkt

​Den aftalte pris skal betales kontant ved levering eller som anført i tilbuddet og efterfølgende ordrebekræftelse.

Såfremt køber ønsker levering udsat af, for Easy Fair A/S uvedkommende årsager, forfalder hele købesummen til betaling på det aftalte leveringstidspunkt.

Finder betaling ikke sted pr. forfaldsdag, påløber der rente 2% pr. løbende måned.

2. Ejendomsret

Easy Fair A/S beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt.

Køber er forpligtet til, at forsikre den leverede vare fra leveringsdagen at regne med så stort beløb, at Easy Fair A/S’ tilgodehavende, til enhver tid, er dækket.

3. Leveringstid

Køber kan først påberåde sig for sen levering, hvis det aftalte leveringstidspunkt overskrides med mere end 14 dage eller ved udstillingsarrangement, messestand m.m., 1 time før annonceret åbning af det konkrete arrangement.

Hvis der måtte opstå forsinkelser og der i en sådan situation rejses krav om erstatning, kan Easy Fair A/S’ ansvar dog aldrig omfatte indirekte tab, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og øvrige følgeskader.

4. Leveringssted

Levering finder sted på Easy Fair A/S’ forretningsadresse i Herning.

Køber er berettiget til, at anmode Easy Fair A/S om, for købers regning og risiko, at træffe aftale om produktets befordring til en af køber anvist adresse. Køber opfordres til at tegne forsikring for produktet, således at forsikringen også dækker transport.

5. Arbejdsydelser efter levering

Hvis Easy Fair A/S skal udføre arbejde på det leverede produkt efter levering, herunder gennemføre montering og opstilling af produkter, sker dette for kundes regning, og arbejdet faktureres særskilt.

Skulle dette arbejde blive forsinket fra Easy Fair A/S’ side, eller skulle der være fejl i det udførte arbejde, er Easy Fair A/S erstatningsansvarlig, idet dog Easy Fair A/S’ ansvar aldrig omfatter indirekte tab, herunder drifttab, følgeskader eller lignende økonomiske tab.

6. Ansvar for mangler

Easy Fair A/S ansvar reguleres som udgangspunkt af Den Danske Købelov’s regelsæt.

Easy Fair A/S har dog ret til, hvis det måtte blive konstateret, at der foreligger mangel ved produktet efter eget valg, enten:

       At ombytte varen ved levering af ny tilsvarende vare til køberen

       At reparere varen for egen regning

       At yde køber et afslag i købesummen

Easy Fair A/S ansvar er begrænset til værdien af det solgte produkt.

Easy Fair A/S er aldrig ansvarlig for indirekte tab, herunder drifttab, følgeskader eller lignende økonomiske tab.

7. Produktansvar

Easy Fair A/S er ansvarlig for personskade, hvis der føres bevis for, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Easy Fair A/S.

Easy Fair A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre.

Easy Fair A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab, herunder drifttab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader og lignende.

Hvis Easy Fair A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til, at holde Easy Fair A/S skadesløs i samme omfang, som fremgår af netop nævnte regler. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal den part, overfor hvem der er rejst krav, straks underrette den anden part.

8. Force majeure

Easy Fair A/S er fri for ansvar er enhver art, hvis opfyldelse af aftale hindres ved en force majeure situation, herunder strejke, lockout eller andre arbejdsnedlæggelser på Easy Fair A/S’ fabrik eller andre virksomheder, der skal levere varer til ordrens opfyldelse, krig blokader, beslaglæggelser, is der hindrer trafikforhold, ulykkestilfælde, havarier, søulykker eller andre uforudsete årsager, som hindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør opfyldelse af indgået aftale.

Easy Fair A/S er uden ansvar, så længe der foreligger en af de skitserede forhindringssituationer og Easy Fair A/S er forpligtet til, at oplyse om en sådan situation, hvis den måtte indtræde.

9. Tegninger, godkendelse

Enhver tegning og enhver godkendelse, der udarbejdes og indhentes i forbindelse med en aftales indgåelse og effektuering, forbliver en enhver tid Easy Fair A/S’ ejendom.

Hvis kunden, efter at endelig ordre er indgået, ønsker ændringer foretaget af projektet, skal køber betale særskilt herfor opgjort tidsforbrug.

Easy Fair A/S er berettiget til at anvende tegningsmateriale, billeder m.v. samt påsætte logo under opbygning og på færdigmonteret stand til egen markedsføring o.l.

10. Lagerhotel

Kundemateriel som bliver opbevaret på Easy Fair A/S’ lagerhotel er ikke forsikret og kunden opfordres til at tegne egen forsikring for de produkter som står på lageret.

11. Lovvalg og værneting

Forholdet mellem Easy Fair A/S og køber reguleres efter dansk ret. Rette værneting er enten civilretten i Herning eller Vestre Landsret.

Book et møde

Vælg blot et tidspunkt, så mødes vi.

Dato
Udfyld venligst dette felt
Kl.
Udfyld venligst dette felt
Udfyld venligst dette felt
Udfyld venligst dette felt
Udfyld venligst dette felt
Udfyld venligst dette felt
Udfyld venligst dette felt
Udfyld venligst dette felt
Udfyld venligst dette felt
Scroll to top